Till startsidan

Välkommen till Kärnavfallsfondens hemsida

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Två av ledamöterna utses på förslag av tillståndshavarna som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift.

Myndigheten har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet.

Kärnavfallsfonden 2018


2018 års avkastning uppgick till 1,97 procent vilket var 0,16 procent högre än jämförelseindex. Inflationstakten blev 2,0 procent och därmed blev den reala avkastningen -0,03 procent.

Under senare delen av hösten 2017 antog riksdagen en ny lag och regeringen en ny förordning som gav Kärnavfallsfonden möjlighet att från 2018 och inom vissa restriktioner också investera i företagsobligationer och aktier.

Kärnavfallsfonden har under året utrett, beslutat och påbörjat implementeringen av en ny förvaltningsstrategi. Förvaltningen har delats upp i två portföljer, en basportfölj med svenska stats- och bostads-obligationer och en långsiktig portfölj med företags­obligationer och aktier. Det har möjliggjort att de olika reaktorinnehavarna och övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare kan erbjudas en förvaltning som anpassats till respektive förvaltares placeringshorisont.

Kammarkollegiet har givits i uppdrag att förvalta två nya tillgångsslag; svenska företagsobligationer och svenska aktier. Fonden har även investerat i en global värdepappersfond som innehåller globala aktier respektive globala företagsobligationer. Värdepappersfonden förvaltas av tre separata förvaltare, en för globala akter och två för företags-obligationer. Riktlinjer för miljö- och etisk hänsyn i placeringarna har antagits och implementerats.

 

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se