Till startsidan

Kärnavfallsfondens behandling av personuppgifter

Kärnavfallsfonden behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra uppdraget som statlig förvaltningsmyndighet. Kärnavfallsfonden har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftsbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar samt göra utbetalningar i enlighet med Riksgäldens beslut. Avgiftsmedlen ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och i vissa fall med stöd av svensk dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift 

En personuppgift är alla slags uppgifter om en levande, fysisk person, exempelvis namn, adress, personnummer, en bild eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter 

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med en personuppgift. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. 

Kärnavfallsfondens dataskyddsombud

Eftersom Kärnavfallsfonden är en myndighet har vi också i enlighet med artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning utnämnt ett dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finner du längst ned i detta dokument.

Så behandlar vi på Kärnavfallsfonden dina personuppgifter

För att Kärnavfallsfonden ska få behandla personuppgifter krävs ett rättsligt stöd.

Syftena och de rättsliga grunderna är:

  • Handlägga ärenden och beslutsfattande sker främst med stöd av de rättsliga grunderna utförande av uppgifter av allmänt intresse och rättslig förpliktelse.
  • Hantera avtal sker med stöd av den rättsliga grunden avtal.
  • Publicering av information på vår webbplats kan bland annat ske med den rättsliga grunden samtycke.

Personuppgifter som behandlas och plats för behandling

Kärnavfallsfonden behandlar i huvudsak följande kategorier av personuppgifter: namn, kontaktinformation (adress, telefonnummer och e-post) och i förekommande fall vilken befattning du har hos den part som du representerar gentemot Kärnavfallsfonden.

Personuppgifter samlas som regel in direkt från dig eller genereras av dina aktiviteter med oss i din egenskap av representant för tillståndshavare, myndigheter, kommuner, leverantörer eller andra intressenter.

Dina personuppgifter lagras eller behandlas som regel endast inom EU/EES. För det fall Kärnavfallsfonden behöver lämna ut personuppgifterna till mottagare utanför EU/EES (tredje land), exempelvis om en leverantör bedriver viss verksamhet i tredje land, kommer sådan överföring endast ske i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler (t.ex. kapitel V i EU:s dataskyddsförordning).

Så här sparar vi personuppgifter

Personuppgifterna behandlas under den tid som krävs för att uppfylla ändamålet och vad som följer av tillämplig lagstiftning, till exempel arkivlagen och bokföringslagen. Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Offentlighetsprincipen

Eftersom Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet är vi skyldiga att bevara allmänna handlingar och dessa kan enbart gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter om gallring. Allmänna handlingar som innehåller personuppgifter kan komma att lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Den behandling som sker i enlighet med detta anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Vem som får ta del av personuppgifterna

Kärnavfallsfonden är en myndighet som saknar anställda. Kammarkollegiet utför därför kansligöromål och andra uppgifter åt oss. Det är följaktligen medarbetare på Kammarkollegiet som får ta del av personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter för vår räkning. I vissa fall använder vi även andra personuppgiftsbiträden. Dessa får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som de har fått av oss. Biträdena och de som agerar för biträdets räkning ska aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för att utföra den tjänst som vi har avtalat med dem om. Ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med de biträden vi anlitar för att säkerställa detta.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

 

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2020-04-03 09.12

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se