Till startsidan

Finansieringssystemet

Riksdagen beslutade i början av 1980-talet om ett finansieringssystem för hantering av kostnader för framtida omhändertagande av kärnbränsle och för att avveckla och riva kärnkraftsreaktorerna.

Systemet innebär att den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har givit upphov till restprodukter betalar en särskild avgift till staten.

Avgiften tas ut med ett visst belopp per kWh levererad el från kärnkraftverken. Sedan 2008 kan avgiften också bestämmas som ett belopp i kronor, t.ex. för en avgiftsskyldig som inte längre levererar kärnkraftsenergi.

Avgifterna placerades under de första 14 åren på räntebärande konton i Riksbanken. Sedan år 1996 förvaltas de fonderade medlen av Kärnavfallsfonden, som är en statlig myndighet.

Det är respektive kärnkraftföretag och annan avgiftsskyldig tillståndsinnehavare som har det fulla ansvaret för alla sina kostnader även i det fall de fonderade avgiftsmedlen inte skulle räcka till. Den som är skyldig att betala kärnavfallsavgift ska därför ställa säkerhet till staten för de kostnader som avgiften ska täcka, men som inte täcks av de inbetalade och fonderade avgifterna.

Huvuddragen i finansieringssystemet åskådliggörs i följande figurer.

Finansieringssystemet Kärnkraftsföretagen

Klicka för större version

Finansieringssystemet Övriga avgiftsskyldiga

Klicka för större version

Finansieringssystemtet Studsvikslagen

Klicka för större version

Utgångspunkten för finansieringen av omhändertagandet av kärnavfall är att kärnkraftsindustrin ska stå för kostnaderna. Om det visar sig att en reaktorinnehavare inte kan betala, och fondmedel och säkerheter är otillräckliga, kommer ändå staten — och därmed skattebetalarna — att vara i sista hand ansvarig för att skjuta till medel. Därför behövs ett särskilt finansieringssystem.

Uppdaterad av: Anna Major,  2018-04-09 09.33
Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se