Till startsidan

Placeringar

Övergripande krav på kapitalförvaltningen

Enligt finansieringslagen (13 §) ska fondmedlen förvaltas aktsamt för att säkerställa finansieringen av de framtida kostnader som avgifterna är avsedda för. I förvaltningsförordningen (7 §) föreskrivs att fondmedlen ska förvaltas

  • på ett aktsamt sätt så att de med hög sannolikhet räcker till för det förväntade behovet av utbetalningar från fonden, har en väl avvägd risknivå och ger en tillfredsställande betalningsberedskap., och
  • på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljöaspekter och sociala aspekter, utan att kraven ovan åsidosätts.

Aktsamhetsprincipen

Aktsamhetsprincipen innebär att förvaltaren av en fond ska placera fondens medel som om de vore förvaltarens egna, men förvaltaren ska därvid agera i förmånstagarnas intresse. Principen är mer inriktad på beslutsprocessen än på resultatet av varje enskild placering. Ingen typ av placering är oaktsam i sig. Ett enskilt placeringsbeslut måste grunda sig på vilka effekter beslutet väntas få för verksamheten i sin helhet. En mycket riskfylld placering kan accepteras om beslutet grundas på en väl utformad strategi, där de relevanta riskerna är analyserade och utsikterna är goda att placeringen bidrar till ett gott resultat för den totala placeringsverksamheten. Alltför försiktiga placeringar kan däremot stå i strid med aktsamhetsprincipen, eftersom sådana placeringar kan komma att ge en för låg avkastning och därmed inte vara i förmånstagarnas intresse. Aktsamhetsprincipen innebär vidare att

  • tillgångarna ska vara tillräckligt diversifierade mellan och inom de olika tillgångsslagen,
  • placeringar får göras endast i sådana finansiella instrument vars risker förvaltaren kan identifiera, mäta, övervaka, hantera och kontrollera,
  • placeringar ska göras så att en lämplig riskspridning uppnås,
  • tillgångarna ska placeras med hänsyn till åtagandenas typ och varaktighet enligt den s.k.matchningsprincipen, så att betalningsberedskapen är tillfredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig,
  • tillgångarna ska förvaras så att de är lätt åtkomliga för den aktsamme förvaltaren.

Ansvarsfull förvaltning

Styrelsen fastställer årligen en policy för ansvarsfulla investeringar.

Syftet med policyn är att säkerställa en ansvarsfull förvaltning. För att uppnå detta syfte använder fonden ett ramverk som omfattar svenska regler och författningar, FN:s internationella konventioner som Sverige undertecknat, internationella riktlinjer som Sverige stödjer samt Sveriges ställningstagandei folkrättsliga frågor.

 

Uppdelning på förvaltningsportföljer

Enligt förordningen med instruktion för Kärnavfallsfonden ska fondens årsredovisning upprättas på ett sådant sätt att det framgår hur stor del av fondens medel som belöper på varje reaktorinnehavare och varje annan avgiftsskyldig tillståndshavare. I detta sammanhang hanteras de medel som är avsatta enligt den s.k. Studsvikslagen på samma sätt som om Studsviksmedlen vore ytterligare en tillståndshavare.

Av förvaltningsförordningen framgår att av varje tillståndshavares andel av fondmedlen ska ett belopp som motsvarar summan av det diskonterade värdet av de förväntade nettoutbetalningarna av fondmedel under det innevarande kalenderåret och de närmast följande nitton kalenderåren, dock minst 60 procent av tillståndshavarens andel av fondmedlen, vara placerade på räntebärande konto i Riksgäldskontoret, i skuldförbindelser utfärdade av staten, eller i skuldförbindelser utgivna enligt lagen om säkerställda obligationer. Mot denna bakgrund förvaltas Kärnavfallsfondens medel i två separata delportföljer med olika placeringsregler.

  • Basportföljen innehåller placeringar på räntebärande konto i Riksgälden, skuldförbindelser utfärdade av staten, säkerställda obligationer samt derivatinstrument vars underliggande tillgångar är skuldförbindelser utfärdade av staten, säkerställda obligationer eller hänför sig till räntesatser i svenska kronor.
  • Den långsiktiga portföljen innehåller de mer riskfyllda tillgångsslag som Kärnavfallsfonden fr.o.m. den 20 december 2017 får placera i. Det innebär att portföljen kan innehålla svenska och globala aktier och företagsobligationer samt derivatinstrument i syfte att begränsa risker och effektivisera förvaltningen av fondmedlen.

 För att hålla reda på varje inbetalares andel av medlen i respektive delportfölj används samma metod som vid förvaltning av värdepappersfonder. Kapitalet i fonden är uppdelat på ett antal lika stora fondandelar. In- och utbetalningar avseende en avgiftsskyldig leder till ”köp/inlösen” av andelar. Portföljens behållning marknadsvärderas dagligen och ”köp/inlösen” av andelar sker till aktuellt marknadsvärde.

För varje inbetalare görs placeringar i andelar i basportföljen. Om förvaltningsförordningens krav på en viss lägsta andel tillgångar av det slag som basportföljen innehåller ger utrymme för placeringar även i den långsiktiga portföljen för en viss inbetalare, görs för den inbetalaren även placeringar i den långsiktiga portföljen.

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2020-03-25 11.07

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se