Till startsidan

Historik

Fondens uppbyggnad

Kärnavfallsfonden började byggas upp under 1982. Under de första fjorton åren placerades medlen på räntebärande konto i Riksbanken. Den nuvarande förvaltningsmodellen med myndigheten Kärnavfallsfonden som ansvarig förvaltare infördes 1996. Inledningsvis skedde Kärnavfallsfondens förvaltning genom placeringar på konto i Riksgälden. Under 2002 ändrades detta till placeringar på marknaden för svenska statsobligationer och statsskuldväxlar. Under 2009 utvidgades placeringsmöjligheterna till att omfatta också säkerställda bostadsobligationer. Vid årsskiftet 2017 – 2018 öppnades också möjligheter för Kärnavfallsfonden att inom vissa begränsningar placera i mer riskfyllda tillgångar såsom aktier och företagsobligationer samt i derivatinstrument.

I följande diagram visas storleken av fonden vid varje årsskifte sedan starten 1982. De ljusblå staplarna visar de år då avgifterna placerades på räntebärande konto i Riksbanken.

Fondens kapitalFörstora bilden

Klicka för större version

Fondkapitalets fördelning på avgiftsskyldiga

De inbetalade avgiftsmedlen är öronmärkta för varje avgiftsskyldig och får användas bara för att täcka de kostnader som är hänförliga till just den inbetalaren. Gemensamma kostnader fördelas mellan de avgiftsskyldiga.

Avgiftsskyldiga reaktorinnehavare sedan starten 1982 är Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB (Oskarshamn). Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB. Sedan år 2010 betalar övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare in avgifter till fonden. De övriga avgiftsskyldiga är Chalmers Tekniska Högskola AB, Westinghouse Electric AB, Vattenfall AB Ågesta, Ranstad Mineral AB, Cyclife Sweden AB, Studsvik Nuclear AB och AB Svafo.

Om de inbetalade avgifterna för en reaktorägare eller annan avgiftsskyldig inte skulle räcka till för att täcka inbetalarens kostnader, får inte avgiftsmedel som betalats in av någon annan användas. Om det visar sig att det finns fonderade avgiftsmedel över för en avgiftsskyldig när alla kostnader som avser den avgiftsskyldiga har betalats, ska dessa överskjutande avgiftsmedel betalas tillbaka till inbetalaren.

I Kärnavfallsfonden förvaltas också avgifter som har betalats in i enlighet med den s.k. Studsvikslagen. Till och med år 2017 betalade de kärnkraftsproducerande företagen en särskild avgift för att finansiera avvecklingen av forskningsreaktorerna i Studsvik och vissa andra kostnader för det tidiga svenska kärnkraftsprogrammet. Återbetalningsskyldigheten gäller dock inte för s.k. Studsviksavgifter. Eventuellt överskjutande fonderade Studsviksavgifter tillfaller staten.

Fondens uppbyggnad från 1982.

Fördelning av kapital på inbetalareFörstora bilden

Klicka för större version

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2024-03-12 15.29

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se