Till startsidan

Välkommen till Kärnavfallsfondens hemsida

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Två av ledamöterna utses på förslag av tillståndshavarna som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift.

Myndigheten har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet.

Kärnavfallsfonden 2022

Avkastningen på totalnivå har varit negativ både för 2022 och den senaste femårsperioden. Den reala avkastningen för hela portföljen under 2022 uppgick till -23,03 procent och för femårsperioden till -3,22 procent i genomsnitt.

I slutet av 2017 fick fonden ett utvidgat placeringsmandat som har preciserats i en förvaltningsstrategi där förvaltningen är uppdelat i två portföljer. I basportföljen får fonden placera i svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och på räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Där ska minst 60 procent av respektive tillståndshavares tillgångar vara placerade. I den långsiktiga portföljen kan fonden placera i svenska och utländska företagsobligationer och aktier. I mitten av 2020 avslutades implementeringsfasen och sedan 2021 är fonden fullinvesterad i den långsiktiga portföljen.

Enligt överenskommelsen sköter Kammarkollegiet huvuddelen av kapitalförvalt­ningen inom de ramar som styrelsen fastställer. Förvaltningen av globala aktier och globala företagsobligationer sköts av Mercer Global Investments Europe Limited.

 

 

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se