Till startsidan

Välkommen till Kärnavfallsfondens hemsida

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Två av ledamöterna utses på förslag av tillståndshavarna som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift.

Myndigheten har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet.

Kärnavfallsfonden 2021

Avkastningen på totalnivå har varit positiv både för 2021 och den senaste femårsperioden. Den reala avkastningen under 2021 uppgick till 3,54 procent och till 1,94 procent i genomsnitt under femårsperioden.

I slutet av 2017 fick fonden ett utvidgat placeringsmandat som har preciserats i en förvaltningsstrategi där förvaltningen är uppdelat i två portföljer. I basportföljen ska minst 60 procent av fondens tillgångar placeras i svenska statsobligationer och säkerställda bostadsobligationer. I den långsiktiga portföljen kan fonden placera i svenska och utländska företagsobligationer och aktier. Hösten 2020 avslutades implementeringsfasen och 2021 är det första helåret då fonden är fullinvesterad i den långsiktiga portföljen.

Huvuddelen av kapitalförvalt­ningen utförs av Kammarkollegiet inom de ramar som styrelsen fastställer. Förvaltningen av globala aktier och globala företagsobligationer utförs av Mercer Global Investments Europe Limited.

 

 

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se