Till startsidan

Välkommen till Kärnavfallsfondens hemsida

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Två av ledamöterna utses på förslag av tillståndshavarna som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift.

Myndigheten har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet.

Kärnavfallsfonden 2020

Avkastningen har varit positiv både för 2020 och den senaste femårsperioden. Den reala avkastningen under 2020 uppgick till 3,44 procent och till 2,04 procent i genomsnitt under femårsperioden.

Kärnavfallsfonden har under året fortsatt att genomföra den förvaltnings­strategi som beslutades under 2018 i samband med det nya utvidgade placeringsmandatet för kärnavfallsfonden (fonden). Förvaltningen delades upp i två portföljer, en basportfölj med svenska stats- och bostadsobligationer och en långsiktig portfölj med företags­obligationer och aktier. Syftet är att anpassa förvaltningen till placeringshorisonten för de avgiftsskyldiga tillståndshavarna.

Huvuddelen av kapitalförvalt­ningen utförs av Kammarkollegiet inom de ramar som styrelsen fastställer. Förvaltningen av globala aktier och globala företagsobligationer utförs av Mercer Global Investments Europe Limited.

 

 

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se