Till startsidan

Välkommen till Kärnavfallsfondens hemsida

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Två av ledamöterna utses på förslag av tillståndshavarna som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift.

Myndigheten har ingen personal. Kammarkollegiet fungerar som värdmyndighet.

Kärnavfallsfonden 2023

Avkastningen på totalnivå har varit positiv 2023. Den reala avkastningen för hela portföljen under 2023 uppgick till 5,03 procent efter kostnader och för femårsperioden till -2,17 procent i genomsnitt.

Den långsiktiga portföljen började successivt att byggas upp fr.o.m. juni 2018 och slutfördes i mitten av 2020. Riktvärdena för den långsiktiga portföljen är 16,5 procent svenska företagsobligationer, 16,5 procent globala företagsobligationer, 27 procent svenska aktier och 40 procent globala aktier.

Svenska aktier och företagsobligationer förvaltas av Kammarkollegiet. För det svenska kreditmandatet görs en passiv durationsjustering på samma sätt som i basportföljen.

Exponering mot globala aktier och företagsobligationer uppnås genom placeringar i en särskild värdepappersfond vars placerings­inriktning uppfyller Kärnavfallsfondens krav. Genom avtal med Mercer Global Investments Europe Limited har Kärnavfalls­fonden säkerställt god insyn i och styrning av värdepappers­fondens underliggande tillgångar.

 

 

 

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se