Till startsidan

Dina rättigheter som registrerad hos Kärnavfallsfonden

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig och få ett utdrag av uppgifterna med information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som vi behandlar ska vara korrekta. Om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt har du rätt att begära att få uppgifterna rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade.

Rätt till radering, begränsning och invändning

Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att under vissa förutsättningar underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Information om begränsade möjligheter

Vi vill redan nu informera dig om att våra möjligheter att tillmötesgå dig vad gäller vissa rättigheter såsom radering och rättelse i praktiken kan vara begränsade på grund av att det finns legala skyldigheter för oss som myndighet att bevara allmänna handlingar.

Så här gör du en begäran

Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen har vi särskilda blanketter för detta som vi gärna vill att du använder - en för registerutdrag och en för övriga rättigheter. Detta för att det ska bli tydlig för oss vad din begäran avser och för att vi verkligen ska veta att det är rätt person som vi har kontakt med. Blanketterna kan du få genom att kontakta Kärnavfallsfondens dataskyddsombud.

När vi fått din begäran kommer vi att hantera din begäran som ett särskilt ärende. Vi kommer också göra en kontroll av att det är du som skickat in begäran. Detta gör vi genom att skicka en bekräftelse till dig som du behöver returnera. När vi är klara med vår handläggning skickar vi sedan vårt beslut till din folkbokföringsadress.

Klagomål

Den som anser att någon behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kärnavfallsfondens dataskyddsombud är Tomas Gustavsson och honom kan du kontakta om du har frågor om Kärnavfallsfondens behandling av personuppgifter.

Om du skickar post:
Kärnavfallsfonden c/o Kammarkollegiet
GDPR
Box 2218
103 15 Stockholm

Om du skickar e-post:
GDPR@kammarkollegiet.se

Om du istället vill ringa:
08-700 07 24


Uppdaterad av: Anna Major,  2020-04-03 09.18

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se